Stock Code:601869.SH / 06869.HK

Contact Us

Location:Home > Contact Us

Contact Us

Complaint hotline: +86-27-67887510

Complaint Email: cr@yofc.com

Add: No.9 Optics Valley Avenue, Wuhan, Hubei, China

P.C.: 430073

Consultation hotline: 400-006-6869

Consultation Email: 400@yofc.com

 

Regional Name Email
North America Liu Ying liuying_ce@yofc.com
Central America Zhang Wei zhangwei_03871@yofc.com
South America Zhang Gaowei zhanggaowei@yofc.com
Europe Zhou Xin zhouxin_int@yofc.com
Africa Huang Bo huangbo_03978@yofc.com
Middle East Chen Sheng chensheng_02793@yofc.com
South Asia Tao Kai taokai@yofc.com
Southeast Asia Li Can lican@yofc.com
Oceania Ma Yao mayao@yofc.com
返回顶部