Stock Code:601869.SH / 06869.HK

Contact Us

Location:Home > Contact Us
Regional Name Email
North America Liu Ying liuying_ce@yofc.com
Central America Zhang Wei zhangwei_03871@yofc.com
South America Zhang Gaowei zhanggaowei@yofc.com
Europe Zhou Xin zhouxin_int@yofc.com
Africa Huang Bo huangbo_03978@yofc.com
Middle East Chen Sheng chensheng_02793@yofc.com
South Asia Liu Dan liudan@yofc.com
Southeast Asia Li Can lican@yofc.com
Yan Xiaozhi yanxiaozhi@yofc.com
Oceania Ma Yao mayao@yofc.com