Stock Code: 601869.SH / 06869.HK

Contact Us

Location:Home > Contact Us
Regional Name Email
North America Zhang Gaowei zhanggaowei@yofc.com
Central America Zhang Wei zhangwei_03871@yofc.com
South America Zhang Wei zhangwei_03871@yofc.com
Europe Zhou Xin zhouxin_int@yofc.com
Africa Huang Bo huangbo_03978@yofc.com
Middle East Meng Pandeng mengpandeng@yofc.com
South Asia Liu Dan liudan@yofc.com
Southeast Asia Wen Xiaojiang wenxiaojiang@yofc.com
Oceania Ma Yao mayao@yofc.com